2007/874/ЕО: Решение на Комисията от 18 декември 2007 година за одобряване на националната програма за контрол на салмонелата при птици за разплод от вида Gallus gallus , представена от Румъния (нотифицирано под номер C(2007) 6354)