Υπόθεση T-381/07: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 11ης Σεπτεμβρίου 2008 — Ιταλία κατά Επιτροπής