Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4643 — CVC/Victor Rijssen/Volker Wessels) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП