Съобщение от Исландия в съответствие с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди — Съобщение за първия кръг на издаване на лицензи за 2009 г. — Континенталния шелф между Исландия и Ян Мейен Районът Дреки