Предложение за решение на Съвета относно позицията на Общността по отношение на решението на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕО —Бивша югославска република Македония за изменение на протокол 2 (за стоманените продукти) към Споразумението за стабилизиране и асоцииране