Дело T-169/07: Определение на Първоинстанционния съд от 2 декември 2008 г.  — Longevity Health Products/СХВП — Hennig Arzneimittel (Cellutrim) (Марка на Общността — Процедура за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността Cellutrim — По-ранна словна национална марка Cellidrin — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Жалба, която частично е явно недопустима и частично е явно лишена от правно основание)