Писмен въпрос E-0375/07 зададен от Alyn Smith (Verts/ALE) на Комисията. Поетия ангажимент на шотландската изпълнителна власт относно процедурата на Комисията за оценка на въздействието на законодателството