Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5400 — LCR/Exel/Argent) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП