/* */

2007/227/ЕОРешение на Комисията от 11 април 2007 година за изменение на Решение 2005/393/ЕО относно зоните с ограничен достъп във връзка с болестта син език (нотифицирано под номер C(2007) 1525) (Текст от значение за ЕИП )