Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз - ПРОТОКОЛИ - Протокол (№ 27) относно вътрешния пазар и конкуренцията