Писмен въпрос P-004876/11 Bas Eickhout (Verts/ALE) до Комисията. Оценка на националната програма за реформи в рамките на европейския семестър