Съобщение на Комисията придружителен документ към Препоръка на Комисията в допълнение на Препоръки 2004/913/ЕО и 2005/162/ЕО относно режима за възнаграждение на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар и Препоръка на Комисията за политиките на възнаграждение в сектора на финансовите услуги {C(2009) 3159} {C(2009) 3177}