Решение на Комисията от 07/03/2011 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.6115 - STEINHOFF / CONFORAMA) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)