Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета за дерогиране от Регламент (ЕО) № 2597/97 по отношение на млякото за пиене, произведено в Естония (COM(2007)0048 - C6-0076/2007 - 2007/0021(CNS))