2008/335/ЕО: Решение на Комисията от 28 март 2008 година за приемане на първи актуализиран списък на обектите от значение за Общността в Средиземноморския биогеографски регион съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер С(2008) 1148)