Berigtigelse til indkaldelse af interessetilkendegivelse fra ikke-statslige institutioner om at deltage i Det Rådgivende Cariforum/EF-udvalg i medfør af Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning til medlemskab af Det Rådgivende Cariforum/EF-udvalg, der er omhandlet i den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, og om udvælgelse af repræsentanter for organisationer hjemmehørende i Fællesskabet ( EUT C 312 af 25.10.2011 )