Заключение на генералния адвокат Roemer представено на26 април 1972 г.