TITJUR Определение на председателя на Съда на публичната служба от 6 ноември 2007 г. # Carlos Arauzo Burillo срещу Комисия на Европейските общности. # Дело F-67/07 AJ. Aurauzo Burillo/Комисия