Заключение на генералния адвокат Roemer представено на17 февруари 1970 г.