Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1230/2008 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2008 , σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών