Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 98/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно машините (Текст от значение за ЕИП )(публикуване на заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)