Заключение на генералния адвокат Trabucchi представено на10 октомври 1974 г.