Υπόθεση T-696/18: Προσφυγή της 26ης Νοεμβρίου 2018 — C.R.D.O.P «Jamón de Teruel/Paleta de Teruel» κατά EUIPO — Airesano Foods (AIRESANO BLACK El ibérico de Teruel)