Доклад на Комисията до Съвета и Европейския Парламент - Положението на селското стопанство в Европейския съюз — Доклад за 2006 г. {SEC(2008) 2382}