Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси“ [COM(2016) 597 final – 2016/0276 (COD)]