TITJUR Simonella/Комисия Заключение на генералния адвокат Lenz представено на5 май 1988 г. # Luciano Simonella срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица - Вътрешен конкурс. # Дело 164/87.