Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6049 — Compagnie de Saint-Gobain/Trakya/JV) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП