Съобщение на Комисията до Съвета относно започването на консултации с Гвинея в изпълнение на член 96 от Споразумението от Котону