Писмен въпрос P-6374/09, зададен от Claude Turmes (Verts/ALE) на Комисията. Комисията Барозу II — кой отговаря за последващите действия във връзка с Европейската инициатива за прозрачност (ЕИП)?