Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5347 — Mapfre/Salvador Caetano/JVS) Текст от значение за ЕИП