Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5605 — Credit Mutuel/Monabanq) Текст от значение за ЕИП