Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело COMP/M.4661 — Mapfre/Cattolica/JV) Текст от значение за ЕИП