Решение на Комисията от 03/10/2007 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.4844 - FORTIS / ABN AMRO ASSETS) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английският език е автентичен)