Списък на разрешенията на държавите-членки по отношение на храните и хранителните съставки, които могат да бъдат обработвани с йонизиращо лъчение (В съответствие с член 4, параграф 6 от Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение) (Настоящият текст отменя и заменя текста, публикуван в Официален вестник C 112 от 12 май 2006 г., стр. 6 ) PROPCELEX