Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5247 — Daiichi Sankyo/Ranbaxy Laboratories) Текст от значение за ЕИП