Писмен въпрос E-008365/11 Alajos Mészáros (PPE) до Комисията. Съответствие на разпоредбите относно регистрите за раждания и смърт с европейското право