Дело T-461/09: Решение на Общия съд от 5 май 2011 г. — CheapFlights International/СХВП — Cheapflights (Cheapflights с черен самолет) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „Cheapflights с черен самолет“ — По-ранна международна фигуративна марка „CheapFlights“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)