Дело C-102/15: Решение на Съда (втори състав) от 28 юли 2016 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Ítélőtábla — Унгария) — Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Приложно поле ratione materiae — Иск за връщане на недължимо платено — Неоснователно обогатяване — Вземане, произтичащо от връщането без основание на глоба за нарушаване на конкурентното право)