Регламент (ЕО) № 2065/2001 на Комисията от 22 октомври 2001 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение информирането на потребителите на рибни продукти и продукти от аквакултури (текст от значение за ЕИП)