2011/314/EL: Komisjoni otsus, 12. mai 2011 , mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteesüsteemi käitamise ja liikluskorralduse allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust (teatavaks tehtud numbri K(2011) 3099 all) EMPs kohaldatav tekst