Дело T-75/06: Решение на Първоинстанционния съд от 9 септември 2008 г. — Bayer CropScience и др./Комисия (Директива 91/414/ЕИО — Продукти за растителна защита — Активно вещество ендосулфан — Отнемане на разрешения за пускане на пазара — Процедура за оценка — Срокове — Право на защита — Принцип на пропорционалност)