Европейска служба за борба с измамите (OLAF) — Обява за свободно работно място за главен съветник (степен AD 14) (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) — COM/2008/10095