Решение на Съда (четвърти състав) от 10 април 2008 г. Решение на Съда (четвърти състав) от 10 април 2008 г.#Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH срещу Fernwärme Wien GmbH.#Искане за преюдициално заключение: Vergabekontrollsenat des Landes Wien - Австрия.#Обществени поръчки - Директива 2004/17/ЕО и Директива 2004/18/ЕО - Възложител, упражняващ дейности, които попадат в приложното поле отчасти на Директива 2004/17/ЕО и отчасти на Директива 2004/18/ЕО - Публичноправен орган - Възлагащ орган.#Дело C-393/06.