Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5414 — Samsung SDI/Samsung Electronics/SMD) Текст от значение за ЕИП