Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4798 — BP/Associated British Foods/JV) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП