Vec C-155/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z  20. januára2011 — Európska komisia/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Články 12 ES, 18 ES, 39 ES a 43 ES — Články 4, 28 a 31 Dohody o Európskom hospodárskom priestore — Daňová právna úprava — Podmienky oslobodenia od dane z prevodu a prechodu nehnuteľností v prípade prvej kúpy nehnuteľnosti — Oslobodenie vyhradené výlučne vnútroᄀtátnym rezidentom, ako aj osobám gréckeho pôvodu, ktoré ku dňu kúpy nemajú pobyt na vnútroštátnom území)