2008/147/ЕО: Решение на Съвета от 28 януари 2008 година за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария