Регламент (ЕО) № 315/2008 на Комисията от 4 април 2008 година за изменение на приложение X към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците с бързи тестове (Текст от значение за ЕИП)