TITJUR Комисия/Германия Заключение на генералния адвокат Mazák представено на30 септември 2009 г. # Европейска комисия срещу Федерална република Германия. # Неизпълнение на задължения от държава членка - Свободно предоставяне на услуги - Член 49 ЕО - Приложение XII към Акта за присъединяване - Списък, посочен в член 24 от Акта за присъединяване: Полша - Глава 2, точка 13 - Възможност за Федерална република Германия да дерогира член 49, параграф 1 ЕО - Клауза "standstill" - Спогодба от 31 януари 1990 г. между правителството на Федерална република Германия и правителството на Република Полша относно командироване на работници от полски предприятия за изпълнение на договори за изработка - Изключване на възможността за предприятията, установени в други държави членки, да сключват с полски предприятия договори за изработка, свързани с извършване на строителни работи в Германия - Разширяване на приложното поле на съществуващите към датата на подписване на Договора за присъединяване ограничения на достъпа на полските работници до германския пазар на труда. # Дело C-546/07.