Писмен въпрос E-1168/07 зададен от Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) и David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) на Комисията. Устието на река Камчия